Σου Γιατ Σεν

This quote was added by vspuppy
Ηθική, αγάπη, αδελφοσύνη, δικαιοσύνη, όλα αυτά εκφράζουν την κοινωνική αλληλεγγύη. Η ανθρωπότητα αναπτύσσεται και προοδεύει, στηριγμένη μόνο σ' αυτές τις αρχές, διαφορετικά χάνεται.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 68.28 93.3%
user366272 57.84 97.3%
vspuppy 57.47 91.0%
vspuppy 57.33 93.3%
vspuppy 57.29 91.0%
jimrp 57.23 99.5%
vspuppy 56.27 94.8%
makiss__ 54.84 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83772 44.24 97.3%
user81275 36.67 91.4%
user81275 45.81 95.8%
user81275 44.38 98.4%
vspuppy 52.16 87.9%
user81275 39.77 95.3%
user81275 40.02 94.3%
user83772 42.40 95.3%