Σου Γιατ Σεν

This quote was added by vspuppy
Ηθική, αγάπη, αδελφοσύνη, δικαιοσύνη, όλα αυτά εκφράζουν την κοινωνική αλληλεγγύη. Η ανθρωπότητα αναπτύσσεται και προοδεύει, στηριγμένη μόνο σ' αυτές τις αρχές, διαφορετικά χάνεται.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user366272 57.84 97.3%
vspuppy 57.33 93.3%
jimrp 57.23 99.5%
makiss__ 54.84 98.4%
jimrp 53.84 100%
jimrp 51.99 98.9%
jimrp 51.30 98.9%
user566407 49.22 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
makiss__ 54.84 98.4%
makis73 35.23 97.3%
makis73 34.52 92.5%
johnkoutsou 44.50 91.9%
vspuppy 47.30 82.1%
jimrp 57.23 99.5%
mr._kk13 48.78 93.8%
vspuppy 49.20 90.1%