Βίκτωρ Ουγκώ

This quote was added by vspuppy
Να τα τρία κοινωνικά προβλήματα: η εξαθλίωση των αντρών από τη φτώχεια, η κατάπτωση της γυναίκας από την πείνα και ο αφανισμός της νιότης από τη φυσική και πνευματική νύχτα.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jimrp 55.54 96.6%
jimrp 50.85 96.1%
user566407 49.94 94.5%
jimrp 49.74 93.5%
user566407 47.88 97.2%
user566407 47.63 96.6%
jimrp 47.51 97.7%
user566407 46.33 93.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user366272 45.91 96.1%
jimrp 55.54 96.6%
treisintses 38.06 95.6%
andreasis 41.75 94.0%
jimrp 49.74 93.5%
jimrp 50.85 96.1%
andreasis 40.26 92.0%
andreasis 45.30 96.6%