Βίκτωρ Ουγκώ

This quote was added by vspuppy
Να τα τρία κοινωνικά προβλήματα: η εξαθλίωση των αντρών από τη φτώχεια, η κατάπτωση της γυναίκας από την πείνα και ο αφανισμός της νιότης από τη φυσική και πνευματική νύχτα.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mr._kk13 57.96 96.1%
jimrp 55.54 96.6%
vspuppy 53.26 91.1%
jimrp 50.85 96.1%
user566407 49.94 94.5%
jimrp 49.74 93.5%
vspuppy 47.97 84.5%
user566407 47.88 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
mr._kk13 57.96 96.1%
vspuppy 47.97 84.5%
vspuppy 53.26 91.1%
vspuppy 43.36 88.7%
user366272 45.91 96.1%
jimrp 55.54 96.6%
treisintses 38.06 95.6%
andreasis 41.75 94.0%