Ρομέν Ρολάν

This quote was added by vspuppy
Ο ασίγαστος πόθος για μια νέα ζωή, για περισσότερη δικαιοσύνη και για ανθρωπιά, ποτέ δεν θα καταπνιγεί. Χίλιες φορές κι αν συντριφτεί, θα ξαναγεννηθεί από τις φλόγες, χίλιες και μία.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
konstantinos 92.73 98.9%
jorto574 61.08 91.5%
vspuppy 59.77 92.9%
user366272 58.69 92.4%
jorto574 58.68 90.1%
vspuppy 55.81 91%
user366272 54.04 92.4%
jimrp 51.97 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
konstantinos 92.73 98.9%
vspuppy 48.11 85.9%
jorto574 61.08 91.5%
jorto574 58.68 90.1%
vspuppy 55.81 91%
user366272 58.69 92.4%
user566407 41.68 88.8%
user366272 54.04 92.4%