Επίκτητος

This quote was added by vspuppy
Μην σε αποτρέπουν από το καθήκον σου τα ανόητα σχόλια των ανθρώπων, γιατί αφού δεν μπορείς να εμποδίσεις τις επικρίσεις τους, δεν πρέπει φυσικά και να φροντίζεις γι' αυτές.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 65.24 97.2%
vspuppy 63.45 97.7%
jimrp 62.78 99.4%
vspuppy 62.66 97.2%
jimrp 61.36 100%
user366272 61.10 95.6%
vspuppy 61.08 92.1%
vspuppy 60.59 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
jimrp 62.78 99.4%
vspuppy 61.08 92.1%
vspuppy 60.10 87.8%
vspuppy 65.24 97.2%
vspuppy 51.64 83.4%
vspuppy 59.60 92.0%
vspuppy 59.63 93.5%
user564078 40.24 89.7%