Επίκτητος

This quote was added by vspuppy
Μην σε αποτρέπουν από το καθήκον σου τα ανόητα σχόλια των ανθρώπων, γιατί αφού δεν μπορείς να εμποδίσεις τις επικρίσεις τους, δεν πρέπει φυσικά και να φροντίζεις γι' αυτές.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 77.73 93.0%
jimrp 75.47 99.4%
jorto574 73.26 92.0%
vspuppy 71.84 93.5%
vspuppy 71.37 94.0%
jorto574 71.27 91.0%
vspuppy 69.34 94.0%
vspuppy 69.03 92.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
jorto574 73.26 92.0%
user566407 42.05 88.3%
user566407 52.35 95.1%
user566407 56.42 96.1%
aelacid 27.85 87.3%
aelacid 25.83 84.3%
user566407 61.97 96.6%
user566407 51.56 94.5%