Επίκτητος

This quote was added by vspuppy
Μην σε αποτρέπουν από το καθήκον σου τα ανόητα σχόλια των ανθρώπων, γιατί αφού δεν μπορείς να εμποδίσεις τις επικρίσεις τους, δεν πρέπει φυσικά και να φροντίζεις γι' αυτές.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 63.45 97.7%
vspuppy 62.66 97.2%
jimrp 61.36 100%
user366272 61.10 95.6%
vspuppy 60.59 95.6%
jimrp 57.77 100%
user566407 54.27 97.7%
user566407 54.18 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
jimrp 61.36 100%
user366272 44.54 96.1%
user366272 61.10 95.6%
user903493 16.32 91.1%
kebap 26.71 78.7%
jimrp 57.77 100%
user566407 54.18 97.2%
andreasis 48.45 92.0%