Γουίλιαμ Γκλάντστοουν

This quote was added by vspuppy
Το καθήκον είναι κάποια δύναμη που ξυπνά μαζί μας το πρωί κι αναπαύεται μαζί μας τη νύχτα. Είναι η σκιά που προσκολλάται σε μας και μας ακολουθεί όπου κι αν πάμε και μας αφήνει τότε μόνο, όταν αφήνουμε το φως της ζωής.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 64.85 96.9%
vspuppy 63.96 96.5%
vspuppy 59.64 89.8%
jimrp 58.85 100%
vspuppy 56.92 94.4%
jimrp 55.18 97.3%
jimrp 54.69 97.3%
jimrp 54.34 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
makiss__ 50.61 97.3%
makiss__ 51.56 95.2%
makiss__ 47.23 96.9%
makis73 42.60 99.5%
makis73 39.97 94.8%
makis73 40.00 96.9%
makis73 43.33 96.0%
makis73 42.64 97.3%