Γουίλιαμ Γκλάντστοουν

This quote was added by vspuppy
Το καθήκον είναι κάποια δύναμη που ξυπνά μαζί μας το πρωί κι αναπαύεται μαζί μας τη νύχτα. Είναι η σκιά που προσκολλάται σε μας και μας ακολουθεί όπου κι αν πάμε και μας αφήνει τότε μόνο, όταν αφήνουμε το φως της ζωής.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 64.85 96.9%
jimrp 58.85 100%
vspuppy 56.92 94.4%
jimrp 55.18 97.3%
jimrp 54.69 97.3%
jimrp 54.34 98.6%
user566407 54.11 98.6%
jimrp 53.41 97.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 56.92 94.4%
user564078 49.32 95.2%
user903493 18.40 94.0%
user566407 51.62 99.1%
user566407 54.11 98.6%
jimrp 54.69 97.3%
user366272 50.06 90.5%
user566407 45.40 95.2%