Γουίλιαμ Γκλάντστοουν

This quote was added by vspuppy
Το καθήκον είναι κάποια δύναμη που ξυπνά μαζί μας το πρωί κι αναπαύεται μαζί μας τη νύχτα. Είναι η σκιά που προσκολλάται σε μας και μας ακολουθεί όπου κι αν πάμε και μας αφήνει τότε μόνο, όταν αφήνουμε το φως της ζωής.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 78.08 97.3%
vspuppy 70.91 96.9%
vspuppy 70.53 96.9%
vspuppy 69.99 93.2%
vspuppy 68.31 92.0%
vspuppy 67.50 92.8%
vspuppy 64.85 96.9%
vspuppy 63.96 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user81275 36.25 94.0%
vspuppy 68.31 92.0%
user81275 41.04 94.8%
user81275 45.46 95.2%
vspuppy 67.50 92.8%
vspuppy 69.99 93.2%
user564078 52.25 98.2%
jorto574 78.08 97.3%