Μάρκος Αυρήλιος

This quote was added by vspuppy
Όταν η γη μάς σκεπάζει όλους, τότε κι αυτή θα μεταβληθεί. Κι όλα τα πράγματα θα μεταβάλλονται έτσι επ' άπειρο, γιατί αν κανείς σκεφτεί τις μεταβολές και τις αλλαγές, που σαν τα κύματα ακολουθούν η μια την άλλη, καθώς και την ταχύτητά τους, θα περιφρονήσει καθετί το θνητό.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 55.87 96.8%
jimrp 55.42 98.6%
jimrp 54.24 97.1%
vspuppy 54.21 89.8%
jimrp 52.42 97.5%
vspuppy 52.35 92.2%
user566407 50.65 95.1%
vspuppy 50.59 89.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 54.21 89.8%
vspuppy 50.59 89.0%
vspuppy 50.52 91.0%
vspuppy 55.87 96.8%
jimrp 52.42 97.5%
jimrp 54.24 97.1%
user903493 18.89 93.5%
jimrp 55.42 98.6%