Μάρκος Αυρήλιος

This quote was added by vspuppy
Ένας βασιλιάς μπορεί να περιορίσει τη ζωή του στα όρια της ζωής κι ενός απλού πολίτη, χωρίς μ' αυτό να έχει μικρότερο μεγαλείο και δύναμη, όταν πρόκειται να χειρίζεται τις κρατικές υποθέσεις.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 84.69 96.0%
btg1996 84.56 100%
jorto574 84.42 94.6%
konstantinos 76.52 89.3%
btg1996 76.42 96.5%
vspuppy 72.39 95.0%
btg1996 69.12 92.3%
jorto574 67.94 91.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 67.86 93.2%
user413238 40.47 94.6%
vspuppy 55.30 85.3%
user413238 37.17 97.0%
vspuppy 65.70 92.3%
vspuppy 72.39 95.0%
vspuppy 63.44 92.7%
vspuppy 62.72 89.7%