Μάρκος Αυρήλιος

This quote was added by vspuppy
Ένας βασιλιάς μπορεί να περιορίσει τη ζωή του στα όρια της ζωής κι ενός απλού πολίτη, χωρίς μ' αυτό να έχει μικρότερο μεγαλείο και δύναμη, όταν πρόκειται να χειρίζεται τις κρατικές υποθέσεις.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
konstantinos 76.52 89.3%
vspuppy 65.20 96.5%
user366272 62.89 93.6%
mr._kk13 60.08 97.9%
andreasis 57.73 99.0%
vspuppy 57.14 93.6%
vspuppy 55.93 94.1%
jimrp 55.81 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
jimrp 55.81 97.4%
mr._kk13 60.08 97.9%
vspuppy 50.22 85.8%
vspuppy 57.14 93.6%
vspuppy 51.93 88.1%
vspuppy 55.06 91.8%
vspuppy 55.93 94.1%
vspuppy 65.20 96.5%