Ναπολέων Βοναπάρτης

This quote was added by vspuppy
Όταν μια κυβέρνηση εξαρτάται από τους τραπεζίτες για τα χρήματα, τότε εκείνοι και όχι οι ηγέτες της κυβέρνησης ελέγχουν την κατάσταση, αφού το χέρι που δίνει είναι πάνω από το χέρι που παίρνει. Το χρήμα δεν έχει πατρίδα, οι χρηματοδότες δεν έχουν πατριωτισμό και δεν έχουν αξιοπρέπεια. Μοναδικός σκοπός τους είναι το κέρδος.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user566407 49.99 96.7%
vspuppy 48.76 92.8%
user566407 48.08 96.7%
user566407 48.03 94.7%
user566407 47.75 96.4%
vspuppy 47.37 88.6%
user566407 46.67 98.5%
user566407 45.70 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user903493 17.77 95.0%
user566407 47.75 96.4%
user566407 48.03 94.7%
user903493 14.64 96.7%
user566407 48.08 96.7%
aggelos 39.62 92.3%
user566407 49.99 96.7%
treisintses 31.70 92.6%