Processen - Franz Kafka

This quote was added by emiliaberg
Någon måste ha förtalat Josef K., ty utan att ha gjort något ont häktades han en morgon. Köksan hos fru Grubach, hans värdinna, syntes inte till, fast hon kom in med hans frukost varje dag vid åttatiden. Det hade aldrig förut hänt. K. väntade en stund till, låg med huvudet mot kudden och såg på den gamla fru som bodde mittemot honom och som nu stod och iakttog honom med en hos henne alldeles ovanlig nyfikenhet, men sedan ringde han på klockan, på en gång förvånad och hungrig.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user64261 111.81 95.5%
kitto 103.48 99.0%
shlstrm 92.15 98.8%
spoomer 89.44 96.8%
spoomer 86.58 95.8%
rewlz 85.13 96.6%
sirkka 84.68 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user64874 38.75 92.5%
hellion 55.33 99.6%
hellion 43.83 97.4%
hitman08 35.98 95.2%
hitman08 40.63 95.8%
hitman08 40.01 98.2%
alienthea 39.73 90.6%
alienthea 41.34 93.6%