Processen - Franz Kafka

This quote was added by emiliaberg
Någon måste ha förtalat Josef K., ty utan att ha gjort något ont häktades han en morgon. Köksan hos fru Grubach, hans värdinna, syntes inte till, fast hon kom in med hans frukost varje dag vid åttatiden. Det hade aldrig förut hänt. K. väntade en stund till, låg med huvudet mot kudden och såg på den gamla fru som bodde mittemot honom och som nu stod och iakttog honom med en hos henne alldeles ovanlig nyfikenhet, men sedan ringde han på klockan, på en gång förvånad och hungrig.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user64261 111.81 95.5%
kitto 103.48 99.0%
mafuso 100.52 99.8%
mafuso 99.83 98.0%
mafuso 96.16 97.8%
shlstrm 92.15 98.8%
mafuso 91.87 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
jackmeofandthrowmeintheriver 43.28 94.9%
jackmeofandthrowmeintheriver 23.41 94.1%
mafuso 91.87 96.0%
frankfrallannilsson 78.81 96.2%
darkmatter1217 34.65 95.4%
frankfrallannilsson 84.75 98.4%
onos 61.79 98.4%
mafuso 99.83 98.0%