Tuuri - Eino Leino

This quote was added by late
Noin ne lauloivat jumalat, jurottivat jouhiparrat rannalla Aluen järven, Tuurin uudessa tuvassa: "Autuas on elämän arpa, kun on onni ottamassa, taito kättä käyttämässä. Ei elot eläen puutu, taarit tarjoten vähene." Tuo oli Tuuri onnellinen, talonpoika taidollinen, kaatoi kannuhun olutta, lausui lausehella: "On eloa, on iloa, oisi kyllin kystä meillä, yksi on suru sydämen: Tuoni ankara tulevi, Kuolo kaikki korjanevi."

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 101.39 99.1%
graben 87.21 98.6%
late 71.28 95.5%
user632861 47.04 84.0%
solistatebeef 38.94 89.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user632861 47.04 84.0%
graben 101.39 99.1%
solistatebeef 38.94 89.6%
graben 87.21 98.6%
late 71.28 95.5%