Nic dwa razy - Wisława Szymborska

This quote was added by panmaciek
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 87.47 99.1%
montezuma 82.72 98.2%
jccsilver 81.22 90.9%
barty82 80.86 96.7%
montezuma 80.75 96.2%
montezuma 80.65 98.5%
montezuma 80.21 96.7%
montezuma 79.76 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
mkrzempek 68.79 95.9%
luqa007 61.03 96.7%
jccsilver 81.22 90.9%
montezuma 80.75 96.2%
luqa007 37.14 96.5%
barto1 56.85 95.3%
ohsnap21 40.97 90.9%
luqa007 47.87 97.6%