Nic dwa razy - Wisława Szymborska

This quote was added by panmaciek
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 88.24 98.8%
montezuma 87.47 99.1%
montezuma 84.65 98.2%
montezuma 82.72 98.2%
jccsilver 81.22 90.9%
barty82 80.86 96.7%
montezuma 80.75 96.2%
montezuma 80.65 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
florek 60.63 95.9%
krzysiekh 51.84 95.4%
krzysiekh 50.10 96.7%
ominous_gremlin 52.57 96.7%
adr8688 59.16 93.4%
adr8688 51.66 94.0%
adr8688 43.71 96.5%
adr8688 44.33 91.4%