Nic dwa razy - Wisława Szymborska

This quote was added by panmaciek
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 88.51 99.1%
montezuma 88.24 98.8%
montezuma 87.47 99.1%
t0mekju1ce 86.32 97.9%
t0mekju1ce 85.98 98.2%
t0mekju1ce 85.76 99.1%
t0mekju1ce 85.34 95.3%
t0mekju1ce 85.30 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
grzela 43.90 89.8%
grzela 42.18 92.6%
kamil0301 62.65 95.1%
t0mekju1ce 85.76 99.1%
existhyper 38.40 86.5%
t0mekju1ce 74.00 93.7%
t0mekju1ce 85.34 95.3%
t0mekju1ce 86.32 97.9%