Nic dwa razy - Wisława Szymborska

This quote was added by panmaciek
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 88.24 98.8%
montezuma 87.47 99.1%
montezuma 84.65 98.2%
montezuma 82.72 98.2%
jccsilver 81.22 90.9%
barty82 80.86 96.7%
montezuma 80.75 96.2%
montezuma 80.65 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
pl2137 45.61 95.1%
shinygarlic 56.26 98.2%
olek1230 68.76 100%
kilof13256 39.75 87.5%
kilof13256 45.50 90.7%
dorota410 20.82 75.5%
gohm 28.79 94.5%
gohm 24.78 94.0%