Siła chwytu w sportach walki - Dominika Górska

This quote was added by krzys01k
W sportach walki, a szczególnie w szermierce, judo, zapasach i MMA siła chwytu pełni bardzo ważną funkcję. Trening tej cechy opiera się na trzech ruchach: zgniataniu, trzymaniu i szczypaniu. W treningu warto więc zawrzeć ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządów sprężynowych (siła zgniatania), trzymanie talerzy od sztangi (szczypanie) oraz podciąganie na drążku z ręcznikiem czy podciąganie na linie (trzymanie).

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 83.79 98.3%
montezuma 80.17 96.7%
t0mekju1ce 77.83 98.3%
barty82 73.29 95.8%
xkali 73.02 98.1%
ironherald 68.19 95.1%
senserv6 67.34 95.3%
mattc 67.00 96.7%
koochan 65.85 98.6%
ardis 61.84 98.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
ironherald 67.57 94.3%
ironherald 61.77 93.8%
ironherald 68.19 95.1%
ironherald 67.86 95.8%
user508798 56.23 92.8%
ironherald 60.27 95.8%
ironherald 66.54 97.4%
user508798 49.81 93.8%