Wyprawa - fragment - J. R. R. Tolkien

This quote was added by schmaltzcustard
Ledwie śmiał oddychać, ale pokusa, by dobyć Pierścienia z kieszeni, ogarnęła go z taką siłą, że zaczął przesuwać z wolna rękę. Czuł, że byle wsunął Pierścień na palec - będzie bezpieczny. Rada Gandalfa wydawała się niedorzeczna. Bilbo przecież używał Pierścienia. "Jestem jeszcze w Shire" - pomyślał Frodo, gdy dłoń jego dotknęła łańcuszka, na którym był umocowany Pierścień. W tym momencie jeździec wyprostował się i potrząsnął uzdą. Koń ruszył naprzód, z początku stępa, potem żwawym truchtem.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 72.61 95.8%
smolin 67.05 94.1%
senserv6 62.92 95.4%
barty82 61.14 93.9%
mkrzempek 58.53 96.6%
senserv6 55.62 90.5%
duszeks 55.32 93.9%
panmaciek 55.02 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
barto1 51.07 93.4%
user380322 37.17 90.2%
mkrzempek 58.53 96.6%
user802950 45.60 90.7%
c0il 72.61 95.8%
user802950 43.92 88.0%
duszeks 55.32 93.9%
senserv6 62.92 95.4%