Για να δούμε; - Σάμ Σαχναζαριάν

This quote was added by user68830
Για να δούμε τι μπορείς να κάνεις πληκτρολογώντας. _^0). "Δυσκολεύεσαι;" Να δυσκολευτείς ακόμα περισσότερο. 3_ζήτω%. Εντάξει, όντως και εγώ δυσκολεύομαι να βρώ τα σύμβολα και να κρατάω τον ρυθμό. Αλλά εάν δεν το κάνεις συνέχεια )3-_*@.{32} ΕΙΝΑΙ πΟΛΥ δύσΚολΟ να συνηθήσει΅ς! Η ταχύτητά σου θα πρέπει να έπεσε κατακόρυφα και τα λάθη να αυξήθηκαν φαντάζομαι. Πληκτρολόγησε μερικά ακόμα για εξάσκηση.! 9(#){#^_30>.}.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy