Κ. Π. Καβάφης

This quote was added by makos
Πάντα στον νου σου να 'χεις την Ιθάκη. Το φθάσιμον εκεί είν' ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. Και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jimrp 51.88 98.9%
jimrp 51.68 99.2%
jimrp 48.39 97.4%
jimrp 48.32 98.9%
jimrp 47.41 96.7%
user564078 45.99 95.3%
andreasis 44.47 95.3%
user366272 43.61 92.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user564078 40.88 92.6%
user564078 45.99 95.3%
user564078 33.89 88.9%
user366272 39.93 91.1%
user366272 43.61 92.3%
jimrp 48.39 97.4%
jimrp 48.32 98.9%
jimrp 51.88 98.9%