Δ. Μαρωνίτης

This quote was added by makos
Πλησιέστερη ετυμολογικά και λειτουργικά προς τη ριζική παιδεία αναγνωρίζεται η μεταγενέστερη εμπρόθετη εκπαίδευσις, παράγωγη του ρήματος εκπαιδεύω, το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, εμφανίζεται πρώτη φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα, με τη σημασία του διδάσκω κάποιον κάτι ή εντυπώνω σε κάποιον κάτι με τη διδασκαλία - αυτού του είδους η εκπαίδευση αφορά ενίοτε και την προσαρμοστική άσκηση ενός ζώου.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 75.05 95.2%
jorto574 69.74 94.0%
jimrp 64.96 99.0%
jorto574 62.88 94.3%
huronhero 55.81 91.0%
vspuppy 55.26 92.1%
vspuppy 54.37 89.4%
vspuppy 53.84 90.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user81275 39.90 92.7%
jorto574 69.74 94.0%
user83772 44.11 93.6%
user83334 51.70 94.3%
user83334 50.41 95.5%
vspuppy 54.37 89.4%
user566407 46.68 93.4%
vspuppy 51.02 89.4%