Δ. Μαρωνίτης

This quote was added by makos
Πλησιέστερη ετυμολογικά και λειτουργικά προς τη ριζική παιδεία αναγνωρίζεται η μεταγενέστερη εμπρόθετη εκπαίδευσις, παράγωγη του ρήματος εκπαιδεύω, το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, εμφανίζεται πρώτη φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα, με τη σημασία του διδάσκω κάποιον κάτι ή εντυπώνω σε κάποιον κάτι με τη διδασκαλία - αυτού του είδους η εκπαίδευση αφορά ενίοτε και την προσαρμοστική άσκηση ενός ζώου.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jimrp 64.96 99.0%
jorto574 62.88 94.3%
vspuppy 53.84 90.6%
vspuppy 53.24 90.7%
mr._kk13 52.46 94.3%
jimrp 51.73 98.3%
jimrp 49.03 95.4%
jimrp 48.88 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
jimrp 64.96 99.0%
makis73 41.52 98.7%
makis73 38.37 99.0%
makis73 35.23 94.5%
mr._kk13 52.46 94.3%
vspuppy 53.84 90.6%
user292098 38.69 85.8%
vspuppy 53.24 90.7%