Δ. Μαρωνίτης

This quote was added by makos
Πλησιέστερη ετυμολογικά και λειτουργικά προς τη ριζική παιδεία αναγνωρίζεται η μεταγενέστερη εμπρόθετη εκπαίδευσις, παράγωγη του ρήματος εκπαιδεύω, το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, εμφανίζεται πρώτη φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα, με τη σημασία του διδάσκω κάποιον κάτι ή εντυπώνω σε κάποιον κάτι με τη διδασκαλία - αυτού του είδους η εκπαίδευση αφορά ενίοτε και την προσαρμοστική άσκηση ενός ζώου.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 75.05 95.2%
jorto574 69.74 94.0%
jimrp 64.96 99.0%
vspuppy 63.21 94.9%
jorto574 62.88 94.3%
vspuppy 60.47 90.8%
vspuppy 58.46 90.8%
vspuppy 57.31 91.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
quinn_phl 20.34 88.4%
quinn_phl 25.83 93.4%
vspuppy 58.46 90.8%
user413238 37.80 95.4%
user84901 47.74 94.0%
vspuppy 60.47 90.8%
vspuppy 50.69 86.1%
user81275 38.28 91.0%