Ὄρνῑθες - ἀπόσπασμα - Ἀριστοφάνης

This quote was added by user605542
ἦ δεινὰ νὼ δέδρακεν οὑκ τῶν ὀρνέων, ὁ πινακοπώλης φιλοκράτης μελαγχολῶν, ὃς τώδ' ἔφασκε νῷν φράσειν τὸν Τηρέα τὸν ἔποφ' ὃς ὄρνις ἐγένετ' ἐκ τῶν ὀρνέων: κἀπέδοτο τὸν μὲν Θαρρελείδου τουτονὶ κολοιὸν ὀβολοῦ, τηνδεδὶ τριωβόλου. τὼ δ᾽ οὐκ ἄρ' ᾔστην οὐδὲν ἄλλο πλὴν δάκνειν. καὶ νῦν τί κέχηνας; ἔσθ' ὅποι κατὰ τῶν πετρῶν ἡμᾶς ἔτ' ἔξεις. οὐ γάρ ἐστ' ἐνταῦθά τις ὁδός.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy