Wielkie nadzieje - Charles Dickens

This quote was added by papilio
Ten dzień wprowadził do mojego życia wielkie zmiany. Ale tak dzieje się w życiu każdego człowieka. Przypomnij sobie taki jeden dzień, który zaważył na twoim życiu. Przerwij na chwilę ty, który to czytasz i pomyśl o długim łańcuchu złotych czy żelaznych ogniw, cierni czy kwiatów, które by nigdy ciebie nie oplątały, gdyby nie było jakiegoś jednego ważnego i pamiętnego dnia w twoim życiu.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mkrzempek 87.44 98.2%
montezuma 84.94 96.5%
montezuma 84.52 97.5%
montezuma 84.43 99.0%
montezuma 82.98 99.7%
mkrzempek 82.40 97.0%
montezuma 82.19 96.5%
montezuma 81.05 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 44.86 95.3%
mkrzempek 77.70 94.6%
mkrzempek 76.27 96.3%
luqa007 52.25 96.5%
mkrzempek 87.44 98.2%
mkrzempek 82.40 97.0%
mkrzempek 77.97 97%
luqa007 39.26 99.7%