Wielkie nadzieje - Charles Dickens

This quote was added by papilio
Ten dzień wprowadził do mojego życia wielkie zmiany. Ale tak dzieje się w życiu każdego człowieka. Przypomnij sobie taki jeden dzień, który zaważył na twoim życiu. Przerwij na chwilę ty, który to czytasz i pomyśl o długim łańcuchu złotych czy żelaznych ogniw, cierni czy kwiatów, które by nigdy ciebie nie oplątały, gdyby nie było jakiegoś jednego ważnego i pamiętnego dnia w twoim życiu.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 84.94 96.5%
montezuma 82.98 99.7%
montezuma 82.19 96.5%
montezuma 81.05 97.2%
montezuma 80.76 99.5%
montezuma 80.45 97.2%
montezuma 78.98 96.3%
montezuma 78.08 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user802950 54.80 93.5%
montezuma 81.05 97.2%
barty82 70.75 93.3%
igorstrawinsky 31.58 90.9%
montezuma 77.24 95.8%
user802950 51.87 92.2%
maczeta5 31.99 91.1%
montezuma 82.98 99.7%