Cierpienia młodego Wertera - Johann Wolfgang von Goethe

This quote was added by papilio
Ulegamy pierwszemu wrażeniu, a leży to już w naturze człowieka, że da w siebie wmówić rzeczy najcudaczniejsze. Owo pierwsze wrażenie wżera się jednak tak silnie w naszą duszę, że odnosimy się niechętnie do tego, kto stara się je wymazać i usunąć.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 86.48 100%
panmaciek 80.84 98.8%
montezuma 79.42 96.5%
aniakotek 75.80 95.7%
barty82 75.78 93.9%
montezuma 75.44 95.3%
smolin 75.34 93.2%
aniakotek 70.42 93.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
maczeta5 23.80 80.7%
uksza 55.98 88.8%
montezuma 79.42 96.5%
maczeta5 21.78 87.6%
montezuma 75.44 95.3%
montezuma 86.48 100%
barty82 68.31 93.5%
mactel 45.50 92.2%