Az átváltozás - Franz Kafka

This quote was added by typeantics
Amikor egy reggel Gregor Samsa nyugtalan álmából felébredt, szörnyű féreggé változva találta magát ágyában. Páncélszerűen kemény hátán feküdt, és ha kissé fölemelte a fejét, meglátta domború, barna, ív alakú, kemény szelvényekkel ízelt hasát, amelyen alig maradt már meg végleg lecsúszni készülő paplana. Számtalan, testének egyéb méreteihez képest siralmasan vékony lába tehetetlenül kapálódzott szeme előtt. "Mi történt velem?" - gondolta.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c1sc0 74.18 97.8%
user87173 70.48 95.5%
user77808 60.88 96.9%
user87173 60.21 92.9%
user77808 58.24 93.9%
user627574 49.05 96.5%
user627574 46.60 96.7%
user627574 46.04 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
miklosabel 33.42 88.6%
user87173 70.48 95.5%
user87173 60.21 92.9%
user627574 45.55 94.6%
voroskoi 38.30 94.6%
user627574 43.00 89.0%
confxx 20.34 91.3%
confxx 19.56 95.7%