Kétségek könyve - Fernando Pessoa

This quote was added by typeantics
Egy nem létező település határvidéke vagyok, terjengős kommentár egy meg nem írt könyvhöz. Senki, de senki nem vagyok. Nem tudok érezni, nem tudok gondolkodni, nem tudok szeretni. Egy megírásra váró regény szereplője vagyok, s bár soha nem léteztem, tünékenyen és formátlanul bolyongok egy olyan valakinek az álmaiban, aki soha nem volt képes megformálni.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 82.89 96.7%
user77808 76.03 98.3%
menyus23 75.44 94.7%
andras-tim 67.91 95.2%
andras-tim 65.37 94.2%
user77808 60.81 94.9%
szekelydavidkaa 52.03 94.4%
nmate98 50.04 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
nmate98 50.04 98.6%
voroskoi 37.10 92.2%
voroskoi 36.87 91.3%
hoonicat 82.89 96.7%
user627574 47.93 95.4%
user627574 46.33 94.9%
user627574 48.63 95.9%
user77808 76.03 98.3%