Test Gen 1.1 - tobiasz.jakubowski

This quote was added by test_genesys
PLANY KOMÓRKOWE DUET ORAZ PLAN RODZINNY - Klient może wybrać jeden z 3 planów taryfowych: STANDARDOWY, OPTYMALNY, WZBOGACONY - Do wybranego planu taryfowego Klient może dobrać nieograniczoną liczbę planów z abonamentem od 39,99 zł - Na każdy kolejny plan Klient otrzyma rabat 20 zł od abonamentu - Liczba kart zależy od indywidualnych limitów kredytowych - Do każdego nowego planu moża dobrać telefon na raty - Możliwość dobrania dodatkowych planów w dowolnym momencie trwania umowy.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1.7 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mothrol 43.34 90.8%
mactel 35.84 93.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
mactel 35.84 93.4%
mothrol 43.34 90.8%