De nagapers - Maarten 't Hart

This quote was added by mitsjka
Onderweg deed zich een merkwaardig incident voor. In Rotterdam Blaak stapte een oud echtpaar in. De vrouw droeg een klein, wit hondje dat van top tot teen was ingeregen met bruine riempjes. Over het witte rugje bolde een rood dekje. Zorgzaam drukte de vrouw het dekje telkens vlak op de rug. Het kwam echter langzaam weer omhoog. Alsof er, halverwege de rug, lucht wegliep uit het teefje. In de hoogste stand leek het dekje wel een parachute en het hondje, met al zijn riemen, een volleerd springer.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
massim 84.12 98.8%
dvorakker 83.74 96.1%
dvorakker 83.51 94.9%
massim 81.56 97.5%
massim 81.36 95.1%
xmasterofkeysx 70.28 92.6%
sirge0rge 65.80 92.2%
jurgen 63.73 94.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
turris 31.09 96.7%
909rat 48.74 93.1%
909rat 42.86 93.1%
909rat 42.89 92.6%
909rat 40.40 91.1%
909rat 59.19 93.3%
909rat 39.40 89.9%
909rat 35.60 87.0%