De muis die brulde - Leonard Wibberley

This quote was added by mitsjka
De minister van defensie besloot het grote luchtalarm al na zes uur op te heffen en wel om verscheidene redenen. De meest dringende was dat de mensen het niet langer verdroegen en hij dus in feite geen keus had. Dit volk van individualisten weigerde zich onnodig op te laten sluiten in kelders en schuilplaatsen zonder het comfort van radio, televisie, ijskasten, kopjes koffie, borreltjes en glazen bier.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 104.63 99.5%
ribzors 104.53 96.2%
dvorakker 92.44 97.6%
dvorakker 92.43 99.3%
dvorakker 86.81 96.7%
massim 85.11 98.3%
massim 83.86 96.9%
koochan 77.94 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
njits2 75.44 99.0%
basthijssen 70.90 96.7%
basthijssen 67.75 97.6%
njits2 71.81 96.4%
basthijssen 63.32 95.5%
sannedek 56.94 94.7%
njits2 69.16 94.8%
sannedek 49.47 91.5%