Op mijn sloffen - Hans Dorrestijn

This quote was added by mitsjka
Vlak voor zessen ontdekte ik dat mijn pakje shag bijna leeg was. Ik zag er opeens tegenop om mijn schoenen aan te trekken en ik dacht: Het kan best even op mijn pantoffels. Het is nu niet meer zo druk meer en ik hoef alleen maar even de straat over te steken. Toen de buitendeur vijf meter achter me lag, had ik al spijt. Er waren nog heel wat winkelende mensen op de been en dat zou op zich geen ramp geweest zijn als ze niet allemaal zo'n oplettende blik voor hun omgeving hadden.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bamiboy 110.01 96.6%
dvorakker 95.15 98.6%
letitia 86.79 97.0%
pisum18 81.84 94.7%
basthijssen 81.76 96.2%
massim 81.65 97.8%
donny008813 81.35 94.5%
basthijssen 80.73 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
basthijssen 77.99 95.3%
eggytyper 50.22 85.2%
eggytyper 55.30 89.4%
annonymous14 65.83 83.6%
basthijssen 76.64 93.8%
basthijssen 81.76 96.2%
user62907 66.07 93.2%
cicero 77.56 88.7%