De zwerftocht - Belcampo

This quote was added by mitsjka
In oktober van het jaar 1933 verliet ik Amsterdam, de schoonste stad op deze wereld. Ik zag er uit als een soort herenlandloper, zodat arm en rijk zich met mij op hun gemak konden voelen. Overal waar ik heen keek, zag ik een betraand gezicht voor mij; ik kon het maar niet kwijt raken, net als een gebrek in 't hoornvlies van het oog. De eerste autobestuurder die me oppikte, bracht me naar Utrecht en op andere gedachten.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 102.27 100%
ferryfast 86.95 93.0%
ferryfast 83.72 95.5%
letitia 82.54 96.8%
dvorakker 82.47 97.0%
donny008813 78.88 97.7%
donny008813 77.14 95.5%
donny008813 73.07 92.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
ferryfast 83.72 95.5%
gosugoyangi 45.94 93.6%
ferryfast 86.95 93.0%
909rat 43.99 91.4%
909rat 39.79 90.4%
909rat 38.55 89.8%
909rat 40.64 95.0%
909rat 34.18 81.9%