Op mijn sloffen 3 - Hans Dorrestijn

This quote was added by mitsjka
Ik moest en ik zou shag hebben. Al sloffend drong de draagwijdte van het woord pantoffelheld in al zijn geringschatting tot mij door. Voor het eerst in mijn leven werd ik mij bewust van al het prachtige schoeisel dat iedereen aan de voeten heeft: glimmende schoenen, sportschoenen, boots, pumps, instappers. Ik zag zelfs iemand die ik hevig benijdde om zijn sandalen. En allemaal stapten ze zelfverzekerd rond terwijl ik mij op mijn linker- en rechtermuis slapjes voortbewoog.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 95.04 98.6%
wissam 93.19 96.6%
wissam 90.49 95.6%
wissam 85.58 95.8%
dvorakker 82.00 96.4%
donny008813 81.74 94.4%
donny008813 77.73 94.1%
dvorakker 76.61 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
gosugoyangi 35.83 89.0%
909rat 43.89 93.2%
909rat 42.20 91.9%
909rat 38.23 91.8%
909rat 40.92 92.2%
909rat 35.17 88.7%
909rat 37.49 89.8%
dvorakker 95.04 98.6%