Jonathan Livingston Zeemeeuw 1 - Richard Bach

This quote was added by mitsjka
Iedereen weet dat zeemeeuwen nooit een fout maken, nooit hun snelheid kwijtraken. Zo traag worden dat je valt is voor een meeuw iets lelijks, het is onwaardig. Maar Jonathan Livingston Zeemeeuw boog zijn vleugels opnieuw in die onhoudbaar moeilijke stand, vloog langzamer, langzamer - tuimelde opnieuw naar beneden, schaamteloos, en opnieuw - hij was geen gewone vogel.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 89.98 98.9%
dvorakker 83.38 97.6%
ferryfast 78.62 94.6%
ferryfast 77.04 95.1%
alessia0607 75.81 95.4%
koochan 73.66 96.3%
koochan 72.07 97.4%
ferryfast 70.85 91.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 73.66 96.3%
koochan 72.07 97.4%
909rat 48.25 86.0%
nevda441 59.90 92.9%
909rat 54.09 94.4%
arteries 40.99 94.6%
gosugoyangi 53.06 93.2%
gosugoyangi 50.06 94.4%