Ooit en te nimmer 1 - Roald Dahl

This quote was added by mitsjka
Hij zat rechtop in de cockpit, heel gespannen nu en alert; niet met zijn handen bestuurde hij het vliegtuig, maar met zijn vingertoppen, en de Spitfire was geen Spitfire maar een onderdeel van zijn eigen lichaam. De spieren van zijn armen en zijn benen zaten in de vleugels en in de staart van het toestel, en hij was het, niet het vliegtuig, dat zwaaide en zwenkte, dook en klom, want het karkas van de Spitfire was het lichaam van de piloot; tussen het een en ander bestond geen verschil.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 99.88 98.2%
wissam 98.13 96.5%
bwv988 83.45 98%
dvorakker 83.15 97.2%
donny008813 81.57 94.8%
dvorakker 74.93 94.8%
donny008813 72.58 93.5%
massim 68.61 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
opo2020 25.72 93.0%
909rat 47.36 88.9%
909rat 51.75 92.1%
gosugoyangi 44.73 88.8%
909rat 39.11 87.1%
909rat 42.14 94.6%
909rat 40.48 89.1%
909rat 41.62 94.4%