Ooit en te mimmer 35 - Roald Dahl

This quote was added by mitsjka
In de dagen van de Slag om Engeland waren de piloten niet in hun normale doen. Ze waren overgevoelig, onrustig, en geprikkeld bij het minste of geringste. Ze waren snel in hun bewegingen en ogen leken nooit stil te staan. Ze vertoonden alle kenmerken van kleine, in het wild levende dieren die voortdurend leven onder de dreiging te worden besprongen door andere, grotere dieren: vlugge, schichtige bewegingen, heen en weer flitsende ogen en een luisterende blik.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
rukimakino 96.90 92.3%
wissam 95.22 97.3%
dvorakker 91.95 97.7%
melijill 90.56 97.9%
basthijssen 90.44 96.9%
melijill 86.71 97.7%
basthijssen 86.21 97.1%
basthijssen 85.68 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
rukimakino 96.90 92.3%
saintpain 65.12 95.9%
user104213 39.91 87.3%
user990044 64.52 98.9%
user103216 44.31 94.9%
yani 67.03 94.3%
yani 71.54 93.9%
typing_home 70.51 90.6%