Ooit en te mimmer 36 - Roald Dahl

This quote was added by mitsjka
Dit alles kwam niet enkel door het simpele feit dat ze een gevaarlijke strijd uitvochten tegen een superieure vijand. Het lag iets ingewikkelder en subtieler. Het had te maken met het vliegen zelf, met vliegen om te vechten, het van de grond loskomen en weggaan van de natuurlijke omgeving, met alleen zijn hoog in de lucht, met reizen met hoge snelheden, en met je zo snel verplaatsen dat soms de tijd zelf niet meer leek te bestaan en de ruimte iets kleins en meetbaars werd.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 138.32 98.2%
d8vidherrera 89.00 94.1%
donny008813 85.69 94.8%
donny008813 84.80 95.0%
massim 82.11 97.4%
massim 82.01 96.0%
dvorakker 81.52 96.0%
donny008813 80.85 94.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
njits2 71.61 93.5%
njits2 70.58 92.6%
sannedek 53.75 93.3%
njits2 67.09 93.9%
jwdepotter 72.08 96.6%
njits2 71.89 95.0%
njits2 73.77 95.8%
njits2 73.70 95.0%