Ooit en te mimmer 37 - Roald Dahl

This quote was added by mitsjka
Het was zeker dat het vliegen en vechten op grote hoogte en de voortdurende snelle beweging door de lucht bij de piloten leidde tot een uiterst bewustzijn en een extreme gevoeligheid. Het minste stootje, de enkele zweem van een gerucht kon hen uit hun evenwicht brengen. Ze lieten daar niets van merken; een vreemde zou niets vermoeden, maar als je een van hen was en in hun gezelschap, dan wist je het.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user316647 97.96 96.2%
basthijssen 95.12 98.1%
basthijssen 93.19 96.4%
basthijssen 90.85 96.2%
pisum18 89.22 99.3%
melijill 89.06 96.4%
dvorakker 88.01 93.3%
wissam 87.89 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
saintpain 63.70 94.4%
user990044 66.75 100%
user990044 61.20 99.5%
user295615 55.31 93.3%
user295615 47.71 91.6%
digits 57.26 98.8%
hahaimkindabadatthis 30.90 92.9%
matrixx 68.53 95.4%