Het eiland daarginds - Paul Biegel

This quote was added by mitsjka
Zijn vader was de vuurtorenwachter van het dorp en daarom werd Keesje door iedereen Hoog-Keesje genoemd. Want de vuurtoren was hoog en van rode baksteen, en Keesje stond daar wel eens bovenop als hij met zijn vader mee mocht. 'En wat je daarvandaan allemaal ziet, jongens, dat geloof je niet,' vertelde hij altijd. 'De dominee kijk je zo in z'n bed en bij Hannema hangt een oude fiets in de schoorsteen. Nog uit de oorlog.'.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 78.07 97.5%
dvorakker 77.44 95.5%
massim 76.82 96.1%
donny008813 71.69 93.8%
jurgen 67.03 96.8%
mallocc 64.80 96.8%
sirge0rge 64.16 89.8%
sirge0rge 61.51 89.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
gosugoyangi 29.58 88.7%
909rat 36.74 91.0%
909rat 38.79 94.9%
909rat 36.89 87.8%
909rat 17.63 89.5%
mallocc 64.80 96.8%
geriwolters 33.13 94.9%
massim 76.82 96.1%