Tot Zoens 1 - Remco Campert

This quote was added by mitsjka
Op de Ramblas, onderaan, dicht bij het beeld van Columbus, staan de schoenpoetsers van Barcelona; slordige vrijbuiterige mannen die beschuldigend wijzen naar je schoeisel en er met zware, gebarsten stemmen op aandringen dat je, voor het te laat is, je schoenen laat reinigen. Uit natuurlijke schroom liep ik de eerste dagen van mijn verblijf met een boogje om hen heen of wendde grote haast voor, maar er kwam een dag waarop ik om van het gezeur af te zijn besloot om op zo'n offerte in te gaan.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 100.02 98.2%
dvorakker 93.06 98.4%
dvorakker 91.73 96.3%
dvorakker 88.87 97.4%
dvorakker 86.33 99%
dvorakker 85.96 97.2%
dvorakker 85.36 96.9%
donny008813 81.44 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 77.36 97.4%
nevda441 59.93 93.0%
nevda441 63.06 94.3%
wahva341 50.85 95.7%
nevda441 7.24 93.4%
nevda441 59.32 92.8%
909rat 51.75 89.8%
909rat 46.72 89.0%