Een koffer met poep 3 - Kees van Kooten

This quote was added by mitsjka
Wat ik 's nachts had aangezien voor een verlaten parkeerterrein langs de Maas, bleek 's ochtends een bedrijvig emplacement van de Cockerill-fabrieken, maar ik moet zeggen - dat heeft wel iets, zo volgas in je pyjama.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 112.23 95.6%
ferryfast 93.87 98.2%
wissam 93.08 97.3%
raenay 85.87 93.1%
melijill 81.74 98.2%
zhengfeilong 81.57 94.3%
penguino_beano 81.49 91.9%
ferryfast 80.25 94.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user444398 45.81 93.1%
penguino_beano 81.49 91.9%
user444398 44.52 91.5%
mxarin 54.04 91.5%
melijill 76.62 98.6%
kwikenkwak 66.04 98.2%
user444398 49.36 93.5%
user533001 58.12 97.7%