Een koffer met poep 3 - Kees van Kooten

This quote was added by mitsjka
Wat ik 's nachts had aangezien voor een verlaten parkeerterrein langs de Maas, bleek 's ochtends een bedrijvig emplacement van de Cockerill-fabrieken, maar ik moet zeggen - dat heeft wel iets, zo volgas in je pyjama.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 112.23 95.6%
ferryfast 93.87 98.2%
wissam 93.08 97.3%
ferryfast 80.25 94.7%
dvorakker 79.80 94.3%
dvorakker 79.02 99.1%
wissam 78.43 94.8%
wissam 77.08 92.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user82606 49.60 90.4%
user82606 53.59 89.3%
user82606 48.06 87.4%
nevda441 61.75 92.3%
mursa636 45.86 96.9%
turris 26.72 96.4%
909rat 44.83 88.2%
ferryfast 93.87 98.2%