Pogingen iets van het leven te maken 2 - Hendrik Groen

This quote was added by mitsjka
Woensdag 2 januari 2013. Er was royaal met poedersuiker gemorst. Om de tafel beter af te kunnen nemen met een vaatdoekje, zette mevrouw Smit de schaal met appelflappen even op een stoel. Mevrouw Voorthuizen kwam aanlopen en ging met haar enorme reet midden in de schaal met flappen zitten zonder het zelfs maar te merken. Pas toen mevrouw Smit de schaal ging zoeken om hem terug te zetten kwam iemand op het idee om onder mevrouw Voorthuizen te kijken.

Train on this quote


Rate this quote:
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 95.19 99.3%
dvorakker 93.88 98.7%
dvorakker 91.01 96.4%
dvorakker 88.96 97.4%
dvorakker 88.74 96.4%
massim 87.91 99.1%
dvorakker 84.42 96.2%
massim 83.97 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84935 60.28 93.4%
njits2 56.07 95.2%
user84935 54.36 92.8%
magaldam 19.46 93.0%
njits2 62.97 95.6%
njits2 58.24 94.0%
njits2 54.58 94.0%
njits2 53.79 94.4%