Pogingen iets van het leven te maken 5 - Hendrik Groen

This quote was added by mitsjka
Ik word nog depressief van mezelf, dacht ik. Toen heb ik het besluit genomen om ook iets van de ware Hendrik Groen te laten horen: precies een jaar lang zal ik mijn ongecensureerde kijk geven op het leven in een bejaardenhuis in Amsterdam Noord.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 136.38 100%
dvorakker 99.69 99.2%
dvorakker 95.39 100%
jpvloeimans 91.28 97.2%
lieven93 91.13 98%
dvorakker 86.19 98%
xmasterofkeysx 85.74 96.5%
ailly 83.17 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
haxorb 58.66 89.5%
ccuy 69.77 95.7%
njits2 78.03 97.2%
basthijssen 47.92 90.5%
private277353 27.13 90.7%
njits2 69.62 94.6%
eheh 78.89 98.8%
user84935 60.16 90.1%