De Koning van Katoren 1 - Jan Terlouw

This quote was added by mitsjka
Het begint op een nacht, zeventien jaar geleden. Voor twee mensen was die nacht heel in het bijzonder belangrijk. Voor de koning van Katoren en voor Stach. Voor de koning was het de laatste nacht. Hij stierf. Hij was tachtig jaar en moe van het regeren. Een vriendelijk en gelukkig man was hij geweest. Het had hem altijd mee gezeten. Ook deze sterfnacht kreeg hij nog zijn zin. "Als ik sterf," had hij dikwijls gezegd, "moet het stormen en hagelen, bliksemstralen moeten de lucht doorklieven..."

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
massim 82.40 98.0%
dvorakker 82.23 97.3%
donny008813 81.91 97.6%
dvorakker 79.41 96.1%
letitia 75.40 94.3%
foxwell_1454 60.60 93.2%
jurgen 59.08 91.5%
thefiretower18 55.01 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
dvorakker 82.23 97.3%
massim 82.40 98.0%
foxwell_1454 60.60 93.2%
dvorakker 79.41 96.1%
letitia 75.40 94.3%
charlottesnel 24.47 87.5%
ivoxd 45.33 89.1%
donny008813 81.91 97.6%