De Koning van Katoren 2 - Jan Terlouw

This quote was added by mitsjka
"En rukwinden moeten takken afscheuren. Op een warme lentenacht vol bloemengeur en zacht geruis, kan ik niet sterven - dan wil ik een wandeling maken langs de vijvers in het park en naar de zwanen kijken, of een groot vuurwerk afsteken." Welnu, toen hij zijn ogen voorgoed sloot beleefde Wiss, de hoofdstad van Katoren, het hevigste noodweer van de eeuw. De ziel van de koning verliet het oude, vermagerde lichaam en werd meegevoerd door de storm naar plaatsen waar geen levende ooit is geweest.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 91.38 97.4%
dvorakker 82.02 97.6%
donny008813 80.84 94.3%
donny008813 79.56 94.3%
massim 76.81 97.4%
ailly 66.82 96.8%
beejbeeabeey 61.24 94.5%
marc2018keyhero 38.80 90.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
wissam 91.38 97.4%
massim 76.81 97.4%
dvorakker 82.02 97.6%
arthurrump 37.01 87.6%
beejbeeabeey 61.24 94.5%
ailly 66.82 96.8%
donny008813 80.84 94.3%
donny008813 79.56 94.3%