De Koning van Katoren 3 - Jan Terlouw

This quote was added by mitsjka
Voor Stach was het een bijzondere nacht omdat hij werd geboren. Zijn moeder klemde haar tanden op elkaar toen een hevige donderslag het eenvoudige huisje deed sidderen en Stach slaakte zijn eerste triomfantelijke kreet. Zijn ogen stonden wijd open, zodat de vroedvrouw kon zeggen: " Het is een jongen en hij heeft blauwe ogen."

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
donny008813 77.93 93.2%
letitia 73.90 95.3%
henri 67.96 95.1%
henri 66.36 95.3%
xmasterofkeysx 65.85 91.3%
henri 65.77 96.2%
jurgen 63.65 94.0%
henri 56.26 92.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
letitia 73.90 95.3%
donny008813 77.93 93.2%
henri 67.96 95.1%
henri 65.77 96.2%
xmasterofkeysx 65.85 91.3%
henri 66.36 95.3%
henri 56.26 92.4%
jurgen 63.65 94.0%