De Koning van Katoren 3 - Jan Terlouw

This quote was added by mitsjka
Voor Stach was het een bijzondere nacht omdat hij werd geboren. Zijn moeder klemde haar tanden op elkaar toen een hevige donderslag het eenvoudige huisje deed sidderen en Stach slaakte zijn eerste triomfantelijke kreet. Zijn ogen stonden wijd open, zodat de vroedvrouw kon zeggen: " Het is een jongen en hij heeft blauwe ogen."

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 92.29 97.6%
dvorakker 84.23 95.1%
dvorakker 81.76 94.5%
donny008813 77.93 93.2%
letitia 73.90 95.3%
dvorakker 72.45 93.7%
henri 67.96 95.1%
henri 66.36 95.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
wissam 92.29 97.6%
foxwell_1454 16.40 64.5%
dvorakker 84.23 95.1%
dvorakker 81.76 94.5%
charlottesnel 35.87 93.4%
dvorakker 72.45 93.7%
ivoxd 43.79 89.3%
letitia 73.90 95.3%