De acht bergen 2 - Paulo Coelho

This quote was added by mitsjka
Mijn moeder, die hem had leren kennen toen hij nog een jongen was, zei dat hij ook toen al op niemand wachtte en er altijd op gebrand was iedereen in te halen die hij boven zich zag; je moest dus stevige benen hebben om jezelf in zijn ogen aantrekkelijk te maken, en lachend liet ze doorschemeren dat ze hem op die manier had veroverd. Later ging ze, in plaats van bergtochten te maken, liever in het gras zitten, of stak ze haar voeten in een beekje, of bedacht ze hoe bepaalde bloemen heten.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 109.10 97.8%
wissam 99.90 95.7%
dvorakker 91.47 95.7%
donny008813 87.43 96.1%
massim 85.96 96.9%
erikvdplas 85.86 95.0%
jpvloeimans 85.28 95.6%
alessia0607 84.44 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
njits2 64.53 96.9%
user84935 64.91 94.1%
njits2 63.28 96.9%
njits2 59.58 95.4%
njits2 55.83 94.4%
njits2 52.06 95.2%
metypingfast 68.11 98.4%
user84935 49.64 93.5%