De acht bergen 3 - Paulo Coelho

This quote was added by mitsjka
Ook als ze bovenop een berg stond, vond ze het vooral leuk om naar de toppen in de verte te kijken, te denken aan die uit haar jeugd en zich voor de geest te halen wanneer ze daar was geweest en met wie, terwijl mijn vader, eenmaal op een top aangekomen, werd overvallen door iets van teleurstelling en alleen nog maar naar huis wilde. Ik denk dat het tegengestelde reacties waren op eenzelfde gevoel van nostalgie.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
xmasterofkeysx 87.33 94.3%
donny008813 85.08 96.1%
letitia 78.03 93.8%
xmasterofkeysx 75.48 91.6%
jurgen 75.26 97.6%
jurgen 73.53 95.4%
henri 68.46 95.4%
jurgen 67.93 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
jurgen 73.53 95.4%
letitia 78.03 93.8%
donny008813 85.08 96.1%
glennholt 65.41 94.6%
xmasterofkeysx 75.48 91.6%
xmasterofkeysx 87.33 94.3%
henri 68.46 95.4%
jurgen 75.26 97.6%