Παροιμία από τους Παξούς - Λαϊκή παράδοση

This quote was added by user903493
Αγάλι αγάλι φύτευε ο γεωργός αμπέλι κι αγάλι αγάλι γίνηκε η αγουρίδα μέλι.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user366272 57.14 96.2%
jimrp 52.90 98.7%
jimrp 49.83 100%
jimrp 48.15 94.9%
user366272 47.94 96.1%
jimrp 47.30 100%
user366272 47.28 96.1%
btg1996 45.66 92.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user366272 57.14 96.2%
user564078 38.77 89.2%
user366272 47.28 96.1%
user366272 47.94 96.1%
jimrp 48.15 94.9%
jimrp 44.95 96.1%
btg1996 45.66 92.5%
andreasis 44.51 92.5%