Παροιμία από τους Παξούς - Λαϊκή παράδοση

This quote was added by user903493
Αγάλι αγάλι φύτευε ο γεωργός αμπέλι κι αγάλι αγάλι γίνηκε η αγουρίδα μέλι.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 57.40 91.6%
user366272 57.14 96.2%
jorto574 56.07 85.1%
jimrp 52.90 98.7%
jimrp 51.71 98.7%
jimrp 49.83 100%
jimrp 48.15 94.9%
vspuppy 47.95 88.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
keyherogre 45.98 98.7%
vspuppy 57.40 91.6%
vspuppy 41.62 80.6%
jimrp 51.71 98.7%
user564078 34.36 84.1%
jorto574 56.07 85.1%
vspuppy 47.95 88.2%
user366272 57.14 96.2%