Παροιμία από τους Παξούς - Λαϊκή παράδοση

This quote was added by user903493
Αγάλι αγάλι φύτευε ο γεωργός αμπέλι κι αγάλι αγάλι γίνηκε η αγουρίδα μέλι.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 60.11 89.3%
vspuppy 57.40 91.6%
user366272 57.14 96.2%
jorto574 56.07 85.1%
vspuppy 53.27 90.5%
xariklitsa 53.10 98.7%
jimrp 52.90 98.7%
jimrp 51.71 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
xariklitsa 41.29 90.2%
user81275 36.55 88.1%
user81275 35.73 91.4%
user81275 38.57 97.4%
vspuppy 48.11 90.4%
user81275 38.11 93.7%
user81275 43.67 98.7%
user81275 36.33 97.4%