Απόφθεγμα - Ηράκλειτος

This quote was added by user903493
Η νόσος καθιστά την υγεία πιο γλυκιά και ευχάριστη, το ίδιο και η πείνα τον κορεσμό, ο κάματος την ανάπαυση.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 99.60 100%
btg1996 87.46 96.4%
btg1996 81.67 96.4%
jimrp 73.18 100%
vspuppy 70.57 97.3%
vspuppy 70.34 97.3%
mr._kk13 66.68 100%
huronhero 66.64 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user91726 16.95 81.8%
jimrp 61.08 95.6%
user798535 62.10 95.6%
aggelos45 45.88 98.2%
user566407 43.33 88.5%
clovis520 53.62 99.1%
user90021 52.01 92.3%
user90021 36.44 86.5%