Απόφθεγμα - Ηράκλειτος

This quote was added by user903493
Η νόσος καθιστά την υγεία πιο γλυκιά και ευχάριστη, το ίδιο και η πείνα τον κορεσμό, ο κάματος την ανάπαυση.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 70.34 97.3%
mr._kk13 66.68 100%
btg1996 64.78 97.3%
vspuppy 63.98 96.4%
mr._kk13 62.99 100%
btg1996 62.25 95.6%
btg1996 60.32 99.1%
mr._kk13 59.75 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
mr._kk13 62.99 100%
mr._kk13 66.68 100%
mr._kk13 51.52 96.5%
mr._kk13 59.75 95.6%
mr._kk13 56.89 94.7%
vspuppy 63.98 96.4%
vspuppy 70.34 97.3%
vspuppy 58.37 89.4%