Απόφθεγμα - Ηράκλειτος

This quote was added by user903493
Η νόσος καθιστά την υγεία πιο γλυκιά και ευχάριστη, το ίδιο και η πείνα τον κορεσμό, ο κάματος την ανάπαυση.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 64.78 97.3%
btg1996 62.25 95.6%
btg1996 60.32 99.1%
jimrp 55.93 99.1%
vspuppy 55.62 90.8%
vspuppy 52.59 95.6%
jimrp 52.38 98.2%
jimrp 51.96 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 55.62 90.8%
vspuppy 52.59 95.6%
user366272 44.13 98.2%
jimrp 55.93 99.1%
btg1996 64.78 97.3%
btg1996 62.25 95.6%
btg1996 60.32 99.1%
andreasis 45.69 93.9%