De acht bergen 6 - Paulo Coelho

This quote was added by mitsjka
Het huwelijk was tegengewerkt door de ouders van mijn moeder, om redenen die mij onbekend waren, voltrokken in de aanwezigheid van maar een paar vrienden, met windjacks als trouwkleding en voor hun eerste nacht als man en vrouw een bed in de Auronzo-hut. De sneeuw schitterde al op de richels van de Cima Grande. Het was een zaterdag in oktober, in 1972, het einde van hun alpinistenseizoen van dat jaar en vele dagen daarna: de dag daarop stapten ze in de auto en reden ze naar Milaan.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 96.28 97.4%
wissam 94.27 97.6%
dvorakker 88.54 96.6%
dvorakker 84.59 96.2%
ferryfast 82.26 93.6%
dvorakker 82.15 97.2%
ferryfast 79.06 95.9%
donny008813 78.35 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
thedoctor40 77.64 95.7%
nyvektims 60.29 93.8%
ferryfast 79.06 95.9%
909rat 46.64 93.1%
gosugoyangi 58.14 97.8%
ferryfast 82.26 93.6%
909rat 70.22 94.2%
909rat 35.13 89.5%