Η μεγάλη καμπή του σοσιαλισμού - Ροζέ Γκαρωντύ

This quote was added by user903493
Όπως όλες οι μορφές ενέργειας τείνουν τελικά να μετατραπούν σε θερμική ενέργεια έτσι και τα διαφορετικά πολιτικά συστήματα για ν' αποφύγουν το καταστροφικό θερμικό κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο υιοθετούν αμοιβαία απόψεις κοινώς παγιωμένες και παραδεδειγμένες.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
konstantinos 79.95 95.7%
vspuppy 59.21 96%
jimrp 58.92 99.6%
vspuppy 57.68 93.6%
vspuppy 57.52 97.4%
user366272 55.43 91.7%
vspuppy 54.59 97.4%
vspuppy 51.55 89.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
jimrp 58.92 99.6%
vspuppy 48.66 91.4%
vspuppy 57.68 93.6%
vspuppy 51.55 89.6%
konstantinos 79.95 95.7%
vspuppy 57.52 97.4%
vspuppy 54.59 97.4%
vspuppy 59.21 96%