Επίγραμμα στον Τύμβο του Μαραθώνα - Σιμωνίδης ο Κείος

This quote was added by user903493
Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι, χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν. Αμυνόμενοι υπέρ των Ελλήνων οι Αθηναίοι στον Μαραθώνα, κατέστρεψαν τη δύναμη των χρυσοντυμένων Περσών.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 66.02 93.2%
jorto574 61.85 92.7%
vspuppy 54.98 98.4%
huronhero 52.80 91.3%
vspuppy 51.86 95.2%
huronhero 51.15 98.9%
vspuppy 50.01 95.7%
huronhero 49.48 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 43.46 85.7%
vspuppy 44.03 83.7%
jorto574 61.85 92.7%
user81275 34.86 93.7%
user81275 41.72 94.7%
vspuppy 44.31 89%
user81275 36.95 97.8%
user81275 31.94 93.7%