Επίγραμμα στον Τύμβο του Μαραθώνα - Σιμωνίδης ο Κείος

This quote was added by user903493
Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι, χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν. Αμυνόμενοι υπέρ των Ελλήνων οι Αθηναίοι στον Μαραθώνα, κατέστρεψαν τη δύναμη των χρυσοντυμένων Περσών.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 47.75 91.8%
jimrp 47.70 96.7%
vspuppy 46.23 91.3%
user366272 45.48 90.9%
jimrp 43.37 95.7%
jimrp 40.62 95.7%
user566407 40.38 96.2%
vspuppy 40.36 91.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
makis73 33.40 96.8%
makis73 38.74 95.7%
makis73 28.42 92.7%
makis73 30.08 91.3%
vspuppy 47.75 91.8%
vspuppy 40.36 91.4%
user566407 33.14 93.7%
vspuppy 46.23 91.3%