Επίγραμμα στον τάφο των Τριακοσίων στις Θερμοπύλες - Σιμωνίδης ο Κείος

This quote was added by user903493
Ω ξειν, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι. Ω, ξένε διαβάτη που περνάς, ανάγγειλε στους Λακεδαιμόνιους ότι ταφήκαμε εδώ, υπακούοντας στα προστάγματά τους.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jimrp 61.25 99.0%
jorto574 61.19 96.1%
jimrp 54.47 99.5%
jimrp 52.29 97.4%
jimrp 51.34 97.4%
jimrp 51.14 98.5%
jimrp 50.93 99.0%
jimrp 50.37 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
huronhero 47.53 95.5%
jimrp 61.25 99.0%
makis73 40.34 99.0%
vspuppy 46.88 89.9%
jimrp 52.29 97.4%
jorto574 61.19 96.1%
user366272 35.41 91.9%
jimrp 50.93 99.0%