Επίγραμμα στον τάφο των Τριακοσίων στις Θερμοπύλες - Σιμωνίδης ο Κείος

This quote was added by user903493
Ω ξειν, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι. Ω, ξένε διαβάτη που περνάς, ανάγγειλε στους Λακεδαιμόνιους ότι ταφήκαμε εδώ, υπακούοντας στα προστάγματά τους.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jimrp 61.25 99.0%
jorto574 61.19 96.1%
huronhero 58.50 90.1%
huronhero 57.30 96.5%
jimrp 54.47 99.5%
huronhero 52.66 97.9%
jimrp 52.29 97.4%
vspuppy 51.58 94.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 45.44 87.6%
user81275 37.40 92.8%
user81275 37.20 91.0%
user81275 30.06 91.9%
vspuppy 48.12 96%
vspuppy 51.58 94.6%
quinn_phl 14.89 75.7%
user81275 35.04 93.7%