De helaasheid der dingen 2 - Dimitri Verhulst

This quote was added by mitsjka
Achttien mensen, tegen mekaar geplakt in die caravan. Na tien pilsen, die nog voor geen enkele afscheiding hadden gezorgd, begon het heen en weer geloop tussen de caravan en de boomgaard, om te pissen. Nog 29 glazen bier te gaan, je moest zot zijn om van hier een solonummertje te beginnen tot aan de streep.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 114.71 96.9%
wissam 111.77 99.4%
dvorakker 92.52 97.2%
dvorakker 92.52 98.7%
wissam 91.95 97.8%
ferryfast 82.61 93.9%
letitia 81.59 96.0%
nielsvandepas 76.53 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
lindaopinternet 42.28 95.7%
turris 56.37 95.4%
909rat 49.69 87.7%
909rat 46.95 88.3%
gosugoyangi 58.66 97.5%
gosugoyangi 59.46 98.1%
ferryfast 82.61 93.9%
gosugoyangi 53.51 94.2%