De helaasheid der dingen 2 - Dimitri Verhulst

This quote was added by mitsjka
Achttien mensen, tegen mekaar geplakt in die caravan. Na tien pilsen, die nog voor geen enkele afscheiding hadden gezorgd, begon het heen en weer geloop tussen de caravan en de boomgaard, om te pissen. Nog 29 glazen bier te gaan, je moest zot zijn om van hier een solonummertje te beginnen tot aan de streep.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 114.71 96.9%
wissam 111.77 99.4%
dvorakker 92.52 97.2%
dvorakker 92.52 98.7%
wissam 91.95 97.8%
jpvloeimans 91.68 96.6%
ferryfast 82.61 93.9%
letitia 81.59 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
gosugoyangi 50.07 92.6%
user84935 43.62 95.4%
jpvloeimans 91.68 96.6%
thefiretower18 54.82 94.8%
user84257 25.40 97.5%
thefiretower18 55.23 97.5%
itsnotyah 41.42 94.8%
clocktrotter 46.64 98.1%