Neuron - Biologia

This quote was added by mothrol
Neuron, komórka nerwowa - rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki budującej układ nerwowy ssaków, zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego. Najwięcej znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy. Składa się z ciała komórki (perikarion) i odchodzących od niego wypustek: aksonu i dendrytów, zakończonych synapsami (umożliwiające połączenie z innymi neuronami).

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 77.99 95.8%
montezuma 77.95 98.0%
montezuma 74.18 96.8%
montezuma 71.00 97.8%
duszeks 70.77 96.2%
montezuma 67.42 96.8%
grudon 59.64 92.6%
user802950 49.53 91.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
megi 43.00 88.5%
montezuma 77.95 98.0%
qwertyspeed 37.20 85.6%
montezuma 77.99 95.8%
montezuma 67.42 96.8%
luqa007 46.98 98.0%
duszeks 70.77 96.2%
montezuma 74.18 96.8%