Neuron - Biologia

This quote was added by mothrol
Neuron, komórka nerwowa - rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki budującej układ nerwowy ssaków, zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego. Najwięcej znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy. Składa się z ciała komórki (perikarion) i odchodzących od niego wypustek: aksonu i dendrytów, zakończonych synapsami (umożliwiające połączenie z innymi neuronami).

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 71.00 97.8%
grudon 59.64 92.6%
user802950 49.53 91.5%
mactel 46.54 95.3%
mactel 42.58 94.9%
user75575 30.15 91.5%
user75575 28.99 89.7%
igorstrawinsky 28.12 91.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user75575 28.99 89.7%
user75575 30.15 91.5%
user802950 49.53 91.5%
igorstrawinsky 28.12 91.3%
maczeta5 25.14 84.3%
montezuma 71.00 97.8%
grudon 59.64 92.6%
mactel 46.54 95.3%